• 简体
  • 繁体
  • English
 • Register
  • 查看作者
  • 【扬州话版】歌曲《广陵老》、下江官话、扬淮方言

   Súi ga biêq ioq shio,tsui ciêq niền sì ció
   Ièu tiaeq cing seq dò,là lén fông lù niêq dsông shio
   Hố biêq doq jiêq niõ, dseq dsĩ niãen niến shiò shiang-io
   Beq lú iêq jioq cieu píng dùi sẽu ko
   Húi sẽu shiõ jìng iõ, hua laq cing ci sen iêq go
   Hống iaq-íng fông ciò, là lén mố lú tsáng gen iò
   Maq gu fù cing shio,fang cùn laq dsĩ dsi dô so
   Niến sàng dùi ĩng niến uề cing shìng shiõ
   Jiễn hống zoq-ĩng-ió, gồng kàen sùi yêq jìng hõ
   Niáen cíng dsề mồ-m dso-ds,biền heq guãng níng lõ
   Iẽu sí fống diêq sẽu, dang jioq dò sen gen
   Beq dsi dông fang jì boq, iõ iên ioq tiên míng
   Shì sẽu íng iêq cioq úi iáng diò, soq gang ĩng ĩng sũi tió tió
   Dùi iêq míng yêq lế shiang dsò,cíng si miõ-m ỹ ciõ-c
   Tíng ciến hua ùi sõ, shiáen kàen sùi yêq jìng hõ
   Niáen cíng dsề mồ-m dso-ds, biền heq guãng níng lõ
   -----------------------------
   a:阴平 21
   á:阳平 34
   ã:上声 42
   à:去声 55
   q:入声 4
   变调暂不标

   江苏·苏州
  • 0
  • 0
  • 0
  • 30
  • 请登录之后再进行评论

   Login
  • 实时动态
  • 繁简体转化繁體
  • 偏好设置
  • 单栏布局 侧栏位置: